M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.

prostorsko načrtovanje in

arhitekturno projektiranje,
Artiče 54i,
8253 Artiče

 

+386 (7) 49 66 779
+386 (41) 386 572
mateja@mmundus.si
www.mmundus.si

 

Kako do nas? 

 

Za Vas po predhodnem dogovoru

tudi v pisarni v Brežicah!

 

Storitve


 

Naselje lahko primerjamo s stanovanjsko hišo, zasnovano za veliko množico ljudi. Podobno kot skušamo hišo pravilno postaviti v prostor in v stanovanju najbolje izrabiti površine in razporediti pohištvo, tako moramo tudi v naselju, poskrbeti za kvalitetne in smiselne razporeditve objektov, zemljišč in dejavnosti.
Urejenosti naselja kaže ambicije skupnosti glede kakovosti življenja in sposobnost vodstva, da jih uresniči.(po Maxu Fabianiu)

Storitve

 • izvajanje nalog občinskega urbanista
 • izdelava prostorskih načrtov: občinski prostorski načrti (OPN), občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
 • izdelava elaboratov lokacijske preveritve (LP)
 • izdelava urbanističnih načrtov (UN) kot obveznega dela OPN za občinska središča
 • izdelava sprememb in dopolnitev veljavnih prostorskih aktov
 • izdelava prostorsko izvedbenih pogojev (PIP)
 • svetovanje in pomoč občinam pri pripravi prostorskih aktov
 • izdelava strokovnih podlag, analiz in primerjalnih študij za prostorske akte
 • izdelava strokovnih podlag za potrebe prostorskih preveritev umeščanja dejavnosti in objektov v prostor
 • izdelava gradiv za pobude, pripombe in predloge za prostorske akte
 • priprava in vodenje urbanističnih delavnic
 • priprava projektnih in natečajnih nalog in žiriranje v natečajnih komisijah
 • izdelava vodilne mape za projektno dokumentacijo
 • preveritev zazidljivosti in izrabe parcele
 • preveritev izvedljivosti gradnje po prostorskih aktih občine
 • izdelava pobude za spremembo prostorskih aktov
 • projektno vodenje priprave prostorskih aktov in investicij
 • Celostna prometna strategija (CPS) - usposobljen izdelovalec

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.
Izvedba: Teva Art

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

Artiče 54i, 8253 Artiče
+386 41 386 572
mateja@mmundus.si