M MUNDUS,
Mateja Sušin Brence s.p.

prostorsko načrtovanje in

arhitekturno projektiranje,
Artiče 54i,
8253 Artiče

 

+386 (7) 49 66 779
+386 (41) 386 572
mateja@mmundus.si
www.mmundus.si

 

Kako do nas? 

 

Za Vas po predhodnem dogovoru

tudi v pisarni v Brežicah!

 

Reference


 • OPPN Center starejših občanov občine Brežice
 • Idejna zasnova poslovno logistične cone Bič
 • OPPN za PLC Bič (osnutek)
 • Idejna zasnova za Obrtno cono Dobova
 • OPPN za Obrtno cono Dobova
 • OPPN ZA Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6 (osnutek)
 • Spremembe in dopolnitve UN za športno-rekreacijsko park Portoval
 • Strokovna podlaga za stanovanjsko gradnjo na območju Gmajne v Leskovcu pri Krškem
 • Spremembe in dopolnitve ZN za Dobovo – sever
 • Analiza veljavnih prostorsko izvedbenih aktov Občine Brežice
 • OPPN za industrijsko cono Trebnje
 • OPPN za bencinski servis ob Obrtni coni Trebnje
 • Elaborat o širitvi stavbnih zemljišč Hotel Paradiso, Dobova
 • Elaborat o širitvi stavbnih zemljišč VIIG, Dobrava, Podbočje
 • Elaborat o širitvi stavbnih zemljišč Srpčič, Cerklje ob Krki
 • Elaborat o širitvi stavbnih zemljišč Andrejaš, Krška vas
 • Elaborat o širitvi stavbnih zemljišč Bubka bar, Dečno selo
 • Elaborat o dopustnosti širitve stavbnih zemljišč – Kovis (obrazložitev posega na kmetijska zemljišča)
 • Zasnova prometne povezave Šentlenarta na Vrbinsko cesto s programsko zasnovo osrednjega območja Šentlenarta
 • Strokovna podlaga za širitev območja stavbnih zemljišč med Cesto Svobode in Bizeljsko c.
 • Strokovne podlage stanovanjska gradnja Dolenja vas – sever
 • OPPN za Trnje-Kregarjeva ulica
 • OPPN za stanovanjsko naselje Kaptol Dobova
 • Spremembe in dopolnitev UN mestno jedro – Brežice-Naselje vile Vrbina
 • Strokovna podlaga za območje proizvodnega objekta Plastoform
 • OPPN za »stanovanjsko sosesko v vasi Dobrava (DOB-015 SS)
 • Spremembe in dopolnitve ZN Cviblje
 • OPPN ZA DOlenje Skopice, DOS-04
 • OPPN za območje razpršene poselitve Dolenja vas - Ap 1247
 • SDOPN1 Občine Brežice, PPIP za območje ART-17, RAJ-04 in DOP-03
 • OPPN za stanovansjko območje Sacska pot 2, ČAT-19
 • OPPN za stanovansjko območje Artiče jug, ART-09
 • OPPN za čistilno napravo Artiče
 • OPPN za območje BRŽ-30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti
 • OPPN za območje MAV-03
 • OPPN za Ap na Bukovju
 • OPPN Čatež, Savska pot 2, ČAT-19
 • Strokovna podlaga za širše območje SEN072
 • OPPN za razvoj obstoječe dejavnosti v delu ureditvene enote SEN072
 • OPPN za območje BRŽ-30
 • OPPN za območje razvoja obstoječe kmetije MAV-03
 • OPPN za območje razpršene gradnj Bukovje, AP1497
 • OPPN za del CEK-11
 • OPPN za trgovski objekt v EUP BRŽ-130
 • SD OPPN Gospodarska cona Na Brezovici
 • OPPN Topliška vas
 • Strokovne podlage za preverbo smiselnosti širitve poslovnih con na območju občine Brežice
 • OPPN za območje razpršene poselitve Ap 1366
 • OPPN za VTD Čatež
 • OPPN za stanovansjko četrt rondo Črnc-območje jug, BRŽ60
 • SD OPPN Postojnska jama
 • SD OPPN IPC Brezina
 • Lokacijska preveritev M hotel, Ljubljana
 • Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013, področje prostorskega razvoja
 • Mednarodni natečaj pri evropski komisiji Europan: Ureditev zahodne fasade Brežic in površin za prosti čas ob HE Brežice (vodja natečaja)
 • Urbanistične delavnice

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.
Izvedba: Teva Art

M MUNDUS, Mateja Sušin Brence s.p.

Artiče 54i, 8253 Artiče
+386 41 386 572
mateja@mmundus.si